ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 27 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 27 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๘ ราย ดังนี้ 

๑. อาจารย์ ดร. ณวงศ์ บุนนาค สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมี
๒. อาจารย์ ดร. สุวิทย์ คงภักดี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา วิทยาศาสตรศึกษา 
๓. อาจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ นิยะสม สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา จุลชีววิทยา 
๔. อาจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ ศรีสมุทร สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ 
๕. อาจารย์ ดร. อัจฉรัตน์ สุวรรณภักดี สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
๖. อาจารย์ ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร 
๗. อาจารย์ ดร. พรพิมล มะยะเฉียว สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
๘. อาจารย์ ดร. อุไรวรรณ ทองแกมแก้ว สังกัดคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ 

รายละเอียดเพิ่มเติม