ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ก.ค.60 ถึงวันที่ 3 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560
 
     
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ได้จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมนิวซีซั่น สแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารการเงินและงบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาส่วนงานตามแนวทางมาตรฐานสากล และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้บริหารระดับอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 70 คน