ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.60 ถึงวันที่ 25 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
 
     
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ และพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณให้มีวิสัยทัศน์ ความรู้ ทักษะการบริหาร และการสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน ภาวะผู้นำ การทำงานเชิงรุก การสร้างแรงบันดาลใจ และทัศนคติที่ดีเพื่อการพัฒนาตนเอง งาน และองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ประมาณ 60 ชั่วโมง ประกอบด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียนสัปดาห์ละ 2 วัน (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 การศึกษาดูงานในประเทศ และการมอบหมายงานเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในรูปแบบของ Self-Study

โครงการนี้มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และคณะ ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กรระดับประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอด ให้ความรู้ และร่วมเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 51 คน