ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 6 ส.ค.60 ถึงวันที่ 6 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นางสาว ขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักหอสมุด ดำรงตำแหน่งนักวิชาชีพ ระดับชำนาญการ 

รายละเอียด