ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 29 ส.ค.60 ถึงวันที่ 29 ก.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑. อาจารย์มูหำหมัด สาแลบิง  สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษามลายู   
๒. อาจารย์อานนท์ ศรีบุญโรจน์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
๓. อาจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ กชกรจารุพงศ์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ