ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวแสดงความยินดี
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.60 ถึงวันที่ 27 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
 
     
สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน ๔ ราย ดังนี้

๑.  นางสาว ทิตยา จันทร์สุข  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักหอสมุด ดำรงตำแหน่งนักวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

๒.  นางสาว เนาวลักษณ์ แสงสนิท พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักหอสมุด ดำรงตำแหน่งนักวิชาชีพ ระดับชำนาญการ

๓.  นาง จรรยา ชูทับ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักหอสมุด ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ

๔.  นาย เฉลียว ชูทับ พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ 

รายละเอียด