ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 ก.ย.60 ถึงวันที่ 27 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 
     
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงาน และร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผู้เกษียณอายุเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการกับมหาวิทยาลัย และผู้ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการในมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี ในปีงบประมาณ 2560 นี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 16 ท่าน ประกอบด้วย
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประมาณ  เทพสงเคราะห์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม ชูศิริ  คณะวิทยาศาสตร์
4. รองศาสตราจารย์ จรินทร์  เทพสงเคราะห์  คณะศิลปกรรมศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ สุเทพ สันติวรานนท์  คณะศึกษาศาสตร์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจิตร  อุดม  คณะศึกษาศาสตร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คุณอานันท์  นิรมล  คณะศึกษาศาสตร์
8. นายเวชศักดิ์  ศรีสัจจัง  ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
9. นายพยัต  คงศรีแก้ว  ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา
10. นางอิงอร  จุลทรัพย์  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
11. นางซัลมา  วงศ์ศุภรานันต์  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
12. นางจรวยพร  กาญจนโชติ  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา
13. นางสาวปราณี  รักสนิท  สำนักหอสมุด
14. นางศิริพร  เพชรมณี  คณะศึกษาศาสตร์
15. นายอรุณ  ใสสอาด  สถาบันทักษิณคดีศึกษา
16. นางสาวสุนิสา  สุวรรณทวี  ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา