ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ย.60 ถึงวันที่ 9 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
 
     

สาระสำคัญโดยสรุป

คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีมติออกประกาศ คณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

·       ให้พนักงานมหาวิทยาลัย หรือข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายคณาจารย์ และสายสนับสนุน ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีสิทธิได้รับการสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
·       ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นผู้มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด
·       กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณสนับสนุนเฉพาะค่าธรรมเนียมในการสอบ เท่าที่จ่ายจริง       ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าเดินทาง หรือการเตรียมความพร้อม คนละหนึ่งครั้ง

 

รายละเอียด

 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐