ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.61 ถึงวันที่ 12 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 
     
 
 
 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) 

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็๋จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ หรือสรีรวิทยาในมนุษย์หรือในสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญทางด้านภายวิภาคศาสตร์หรือสรีรวิทยาในมนุษย์หรือในสัตว์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางวิทยาศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ หรือสรีรวิทยาในมนุษย์หรือในสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญทางด้านกายวิภาคศาสตร์หรือสรีรวิทยาในมนุษย์หรือในสัตว์
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขากายวิภาคศาสตร์ หรือสรีรวิทยาในมนุษย์หรือในสัตว์ หรือสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญทางด้านกายวิภาคศาสตร์หรือสรีรวิทยาในมนุษย์หรือในสัตว์
4. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังไฟล์แนบ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : www2.tsu.ac.th/org/capr

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร