ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเน้นด้าน
    - วิศวกรรมยานยนต์ (Automative Engineering) หรือ เครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion Engine)
    - การทำความเย็นและปรับอากาศ (Refrigeration and Air Conditioning)
    - กลศาสตร์การวิบัติ (Fracture Mechanics) หรือ กลศาสตร์ของแข็ง (Solid Mechanics)
    - การออกแบบเครื่องกล หรือ การผลิต (Mechanical Design or Design for Menufacturing)
    - การถ่ายโอนความร้อน (Heat Transfer) หรือ กลศาสตร์ของไหล-ความร้อน (Thermo-Fluid Mechanics)
    - หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล
2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันที่สภาวิศวกรรับรองฯ
3. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง ดังไฟล์แนบ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
              - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
              - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                Website : www2.tsu.ac.th/org/capr

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร