ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสมัครงาน
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา
 
     
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (ตามความต้องการของสาขาวิชาชีววิทยา)

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (แบบเรียนโทควบเอก) สาขาจุลชีววิทยา (เน้นจุลชีววิทยาทางอาหาร หรือ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยา (เน้นจุลชีววิทยาทางอาหาร หรือ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม) และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาจุลชีววิทยา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา หรือ สาขาชีววิทยาประยุกต์ โดยจะต้องมีการเรียนรายวิชาหลัก (แบบนับหน่วยกิต) ทางจุลชีววิทยาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. มีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการคัดเลือกในระดับไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่ง (ดังไฟล์แนบ)

กำหนดรับสมัคร
 : ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561  หรือสมัครออนไลน์ที่ http://ejob.tsu.ac.th

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616
               - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7460 9616
                 Website : www2.tsu.ac.th/org/capr

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร