ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่)
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
ประกาศ ก.บ.ม. กลับหน้าหลัก

สามัญ ครั้งที่ 4/2561 (16 พฤศจิกายน 2561)

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

วิสามัญ ครั้งที่ 2/2561 (2 ตุลาคม 2561)

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561

วิสามัญ ครั้งที่ 1/2561 (6 กรกฎาคม 2561)

 หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป พ.ศ. 2561

วิสามัญ ครั้งที่ 2/2560  (27 ตุลาคม 2560)

 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 5/2560  (13 กันยายน 2560)

 มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 2/2560  (8 กุมภาพันธ์ 2560)

 หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560

วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560  (16 มกราคม 2560)

 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2560  (11 มกราคม 2560)

 ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2560

ครั้งที่ 1/2559  (10 กุมภาพันธ์ 2559)

 กำหนดรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559) 

ครั้งที่ 7/2558  (21 ธันวาคม 2558)

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งนักวิจัยของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ครั้งที่ 6/2558  (11 พฤศจิกายน 2558)


 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของข้าราชการ พ.ศ. 2558

ครั้งที่ 3/2558  (8 กรกฎาคม 2558)

 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการบรรจุเป็นพนักงานประจำสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการบรรจุเป็นพนักงานประจำสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการต่อสัญญาจ้างสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป พ.ศ. 2558
 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 - ยกเลิก

ครั้งที่ 5/2557  (26 มิถุนายน 2557)

 ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2557

ครั้งที่ 6/2555  (8 สิงหาคม 2555)

 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555 - ยกเลิก

ครั้งที่ 4/2555  (13 มิถุนายน 2555)

 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555 - ยกเลิก
 หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
        - เอกสารแนบท้าย

ครั้งที่ 6/2554  (29 กันยายน 2554)

 หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 - ยกเลิก

ครั้งที่ 4/2553  (11 สิงหาคม 2553)

 หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงขึ้น
 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือเพิ่มเงินเดือนของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553


ครั้งที่ 3/2553  (14 กรกฎาคม 2553)

 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปฏิบัติการระดับกลาง
 ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย

ครั้งที่ 2/2553  (10 มีนาคม 2553)

 แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำ
 แนวปฏิบัติการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 แนวปฏิบัติการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี

ครั้งที่ 1/2553  (13 มกราคม 2553)

 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 การสอบสวนพิจารณา 

ครั้งที่ 6/2552  (10 มิถุนายน 2552)

 ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์
 เกณฑ์การวิเคราะห์อัตรากำลัง สายคณาจารย์ และจำนวนอาจารย์ที่พึงมี ประจำปีการศึกษา 2552