ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
คำสั่งมอบอำนาจ กลับหน้าหลัก

ผู้บริหารรองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา

 คำสั่งที่ 3365/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2850/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา และรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2202/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2101/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร


 คำสั่งที่ 0779/2559 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 3365/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 3465/2558 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2165/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 0095/2557 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2202/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2098/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 คำสั่งที่ 3385/2558 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 3365/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2285/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 2202/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2099/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษาและวิจัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

 คำสั่งที่ 3385/2558 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 3365/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2202/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2100/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง

 คำสั่งที่ 4303/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยเาขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 4008/2558 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 3365/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2850/2558 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา และรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2167/2558 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 3272/2557 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 2911/2557 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา และรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 2591/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา และรองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 2202/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2096/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล

 คำสั่งที่ 0128/2559 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 4099/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล (เพิ่มเติม)
 คำสั่งที่ 3365/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2888/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2202/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2097/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย

 คำสั่งที่ 0780/2559 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 3365/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2276/2558 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2889/2557 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี (เพิ่มเติม) - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2343/2557 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี - ยกเลิก
 คำสั่งที่ 2202/2556 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี
 คำสั่งที่ 2095/2556 เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี