ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
การสรรหาและคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (หลักเกณฑ์ใหม่)
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
คำสั่งมอบอำนาจ กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร

คำสั่งมอบอำนาจ พ.ศ.2561


รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา


 คำสั่งที่ 1586/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ


 คำสั่งที่ 1587/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล


 คำสั่งที่ 1588/2561  เรื่อง  มอบอำนาจและภารกิจให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ


 คำสั่งที่ 1589/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

 คำสั่งที่ 1590/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี


รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง


 คำสั่งที่ 1591/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

 คำสั่งที่ 1592/2561  เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1585/2561  เรื่อง  มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี

 

ผู้ช่วยอธิการบดี

 คำสั่งที่ 1801/2561  เรื่อง มอบอำนาจและภารกิจให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี
 คำสั่งที่ 1800/2561  เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

 

คณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก


คณบดี


  คำสั่งที่ 1642/2561  เรื่อง มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้คณบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา


 คำสั่งที่ 1643/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

 คำสั่งที่ 1644/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน


 คำสั่งที่ 1645/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์


 คำสั่งที่ 1646/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ


 คำสั่งที่ 1647/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา


 คำสั่งที่ 1648/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์


 คำสั่งที่ 1649/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด


 คำสั่งที่ 1650/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน


 คำสั่งที่ 1651/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี


ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ


 คำสั่งที่ 1652/2561  เรื่อง  มอบภาระหน้าที่และมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี