ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศ ก.น.บ.
ประกาศ ก.บ.ม.
คำสั่งมอบอำนาจ
รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร/อำนวยการ
รายนามประธานสาขาวิชา
ระเบียบลูกจ้างประจำ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์
การลา
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคคล
การขอรับพิจารณาเงินเดือนพิเศษ
ระเบียบการขอหนังสือเดินทางราชการ
แบบประเมินระบบพื่เลี้ยง
ระบบติดตามการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลด้านกฎหมาย
 
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กลับหน้าหลัก

 ขั้นตอนการแต่งตั้งข้าราชการและพนักงาน สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น

 การประเมินข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
        - ประเภทวิชาชีพ เชี่ยวชาญเฉพาะ
        - ประเภททั่วไปข้าราชการ
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน / ระดับชำนาญงานพิเศษ)
 ระเบียบ หลักเกณฑ์
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
        -  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ
         - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 แบบคำขอรับการประเมินค่างาน
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
 แบบประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการ ประเภทวิชาชีพเฉพาะ เชี่่ยวชาญเฉพาะ (ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
 ระเบียบหลักเกณฑ์
       - ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
       - ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
 แบบคำขอรับการประเมินค่างาน
 แบบฟอร์มการขอดำรงตำแหน่ง
 แบบประเมิน


พนักงานมหาวิทยาลัย
การเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภททั่วไป (ระดับชำนาญงาน / ระดับชำนาญงานพิเศษ) ประเภทวิชาการ (ระดับชำนาญการ / ระดับชำนาญการพิเศษ / ระดับเชี่ยวชาญ / ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ)
 
 ระเบียบหลักเกณฑ์
       - ประกาศคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
       - ประกาศ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ


อื่น ๆ 
 โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น
 
 
 รายชื่อพี่เลี้ยงในการผลิตผลงาน
 
 เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเตรียมความพร้อมในการขอกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร สายสนับสนุน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
 
 เอกสารโครงการพัฒนาทักษะในการประเมินค่างานให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
        -  เอกสารที่เกี่ยวข้อง