ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติ
ลักษณะขององค์กร
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและบุคลากร
การติดต่อ
 
การติดต่อ กลับหน้าหลัก

วิทยาเขตสงขลา

อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
-  ชั้น งานบริหารกลาง  (สารบรรณ การประชุม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 
วินัยและนิติการ) โทรศัพท์ 0 7431 7670 โทรสาร 
0 7431 7615 
 ชั้น เลขานุการอธิการบดี  โทรศัพท์/โทรสาร  0 7431 2541
 ชั้น งานบริหารงานบุคคล โทรศัพท์/โทรสาร 0 7431 7616 
 ชั้น 4  งานสภาคณาจารย์และพนักงาน โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3990

วิทยาเขตพัทลุง

ชั้น อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93110 
โทรศัพท์ / โทรสาร 0 7460 9616

กรุงเทพมหานคร

ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2354 5556 โทรสาร 0 2354 5557

E-mail

info-news@tsu.ac.th