ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประกันสังคม
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ประกันสุขภาพกลุ่ม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
ตรวจสุขภาพประจำปี
บำเหน็จประกันเงินกู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลับหน้าหลัก

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

 ปี 2560
 ปี 2558
 ปี 2557
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2553
 ปี 2552
 ปี 2551
 ปี 2550
 ปี 2549
 ปี 2548
 ปี 2547
 ปี 2546
 ปี 2545
 ปี 2544
 ปี 2543
 ปี 2542
 ปี 2541

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานชั้นสายสะพาย

 ปี 2560
 ปี 2558
 ปี 2557
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2553
 ปี 2552
 ปี 2551
 ปี 2550
 ปี 2549
 ปี 2548
 ปี 2547
 ปี 2546
 ปี 2545
 ปี 2544
 ปี 2543
 ปี 2542
 ปี 2541
 ปี 2540
 ปี 2539
 ปี 2538
 ปี 2537


รายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

 ปี 2560
 ปี 2558
 ปี 2557
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2553
 ปี 2552
 ปี 2551
 ปี 2550
 ปี 2549
 ปี 2548
 ปี 2547
 ปี 2546
 ปี 2545
 ปี 2544
 ปี 2543
 ปี 2542
 ปี 2541
 ปี 2540
 ปี 2539
 ปี 2538
 ปี 2537
 ปี 2536
 ปี 2535
 ปี 2534
 ปี 2533
 ปี 2532
 ปี 2531


รายชื่อพนักงานที่ได้รับพระราชทานชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

 ปี 2560
 ปี 2558
 ปี 2557
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2554 (พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ)
 ปี 2553
 ปี 2552
 ปี 2551
 ปี 2550
 ปี 2548

รายชื่อลูกจ้างของส่วนราชการที่ได้รับพระราขทานชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

 ปี 2560
 ปี 2556

ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
 บัญชีแสดงจำนวนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์



ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2485
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (สรุปที่แก้ไขแล้ว)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2536
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 บัญชี 7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฎในบัญชีอื่น
 บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ
 บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
 ร่างบัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ