ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประกันสังคม
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ประกันสุขภาพกลุ่ม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
ตรวจสุขภาพประจำปี
บำเหน็จประกันเงินกู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
 
การจัดสรรที่พัก กลับหน้าหลัก

 ขั้นตอนการทำงาน


ระเบียบหลักเกณฑ์

 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ.2561
 นโยบายด้านที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร (ยกเลิก)
 การจัดสรรที่พักชั่วคราว มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ยกเลิก)
 ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
 ข้อปฏิบัติและวิธีการดำเนินการว่าด้วยการพักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ยกเลิก)