ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
ประกันสังคม
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ประกันสุขภาพกลุ่ม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
การจัดสรรที่พัก
กองทุนสวัสดิการ
สวัสดิการธนาคาร
ชพค. - ชพส.
ตรวจสุขภาพประจำปี
บำเหน็จประกันเงินกู้
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
การทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ
 
สวัสดิการธนาคาร กลับหน้าหลัก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 ข้อตกลงระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

ธนาคารออมสิน

 ข้อตกลงการให้สินเชื่อ
 ตารางการผ่อนชำระเงินกู้
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน
 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน


ธนาคารกรุงไทย

  บันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อ
  เอกสารประกอบการกู้
  แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
  หนังสือรับรองเรื่องการหักเงินเดือน