ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
 
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ กลับหน้าหลัก

ปีการศึกษา 2559

 แผนปฏิบัติการและรายงานผลตามแผน ปีการศึกษา 2559


ปีการศึกษา 2558

 แผนปฏิบัติการและรายงานผลตามแผน ปีการศึกษา 2558

 รายงานผลตามแผน ( 9 เดือน  12 เดือน


ปีการศึกษา 2557

 แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2557- 2560
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2557-2561
 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557


ปีการศึกษา 2556

 แผนกลยุทธ์ ปีการศึกษา 2556-2560
 แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ปีการศึกษา 2556


ปีการศึกษา 2555

 แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2555
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2555