ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
 
การจัดการความรู้ กลับหน้าหลัก

 Website ศูนย์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทักษิณ

 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 และเอกสารองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

 เอกสารองค์ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรฐานภาระงาน (สรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งและสัญญาจ้าง การขอพระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สวัสดิการงานศพ และ MOU กับธนาคาร)

เอกสารองค์ความรู้ เรื่อง จากงานประจำสู่งานวิจัยสถาบัน

การวิเคราะห์กระบวนงานที่สำคัญ (Core Process) ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2557

ประเด็นการแบ่งปันข้อมูลการปรับปรุง และบทเรียนที่ได้รับระหว่างกลุ่มภารกิจ งาน และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมการปฏิบัติงาน

เอกสารบรรยายโครงการ "องค์กรแห่งความสุข : สุขกับงานสร้างได้อย่างไร" เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558