ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
 
แบบฟอร์ม กลับหน้าหลักด้านบริหารงานบุคคล

 สัญญาจ้าง (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
 สัญญาจ้าง (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 สัญญาค้ำประกัน (ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย)
 สัญญาค้ำประกัน (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (Word)
 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (Pdf)
 บันทึกขออนุญาตลาเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (ข้าราชการ)
 บันทึกขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ต่างประเทศ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 แบบแจ้งข้อมูลการได้มาซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
 แบบแจ้งข้อมูลการได้มาซึ่งลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 แบบฟอร๋มขออนุมัติเปลี่ยนตำแหน่งด้านสวัสดิการ

 ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 บันทึกส่งใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ กรณีสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่ม
 แบบแจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 แบบเบิกเงินสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย


ด้านการพัฒนาและฝึกอบรม

 ขออนุญาตศึกษาต่อนอกเวลาราชการ
 แผนการศึกษา
 แบบรายงานผลการศึกษา
       - หนังสือนำ
       - แบบรายงานผลการศึกษา
       - ตัวอย่างแผนการศึกษา
 แบบรายงานการฝึกอบรม
 แบบฟอร์มประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนพัฒนาบุคลากร
ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร
 บันทึกขออนุมัติลาไปฝึกอบรม
 บันทึกขออนุมัติลาไปศึกษา
 บันทึกขออนุญาตสมัครเข้าศึกษาต่อ
 บันทึกขออนุมัติลาไปปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ


ด้านทะเบียนประวัติ

 แบบคำขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Word)
 แบบคำขอยืมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (Pdf)
 แบบขอแก้ไขข้อมูลประวัติในระบบฐานข้อมูลบุคลากร (เนื่องจากพบความผิดพลาดของข้อมูล)
 แบบหนังสือรับรองภาษาไทย - พนักงานมหาวิทยาลัย
 บันทึกขอปรับปรุงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลบุคลากร
 บันทึกขอสำเนา ก.ม.1/ก.พ.7
 บันทึกการแจ้งการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อตัว ชื่อสกุล
 คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ( Pdf      Word)
       - แนวปฏิบัติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
 บันทึกขอหนังสือรับรอง
 แบบรายงานข้อมูลบุคลากรที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด