ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
บริการข้อมูลอื่น
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
การจัดการความรู้
แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
คู่มือการปฏิบัติงาน-เอกสารการบรรยาย
รายงานการประชุม
คู่มือค่านิยมหลักมหาวิทยาลัยทักษิณ
แบบฟอร์ม
หนังสืองานวันแสดงมุทิตาจิต
โครงสร้างการบริหารตามประกาศมหาวิทยาลัย
หน่วยงานลักษณะพิเศษ
 
หน่วยงานลักษณะพิเศษ กลับหน้าหลัก

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย หน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ. 2558


สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์
  ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์
  ระเบียบสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ว่าด้วย การบริหารงานของสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ พ.ศ.2559


สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การจัดตั้งสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน
 ระเบียบสำนักบ่มเพาะวิชาการวิสาหกิจในชุมชน ว่าด้วย การบริหารงานของสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน พ.ศ.2559