ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานขั้นต่ำ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประเมินต่อสัญญา
 
ภาระงานขั้นต่ำ กลับหน้าหลัก

ประกาศ
 ประกาศ กพอ.
        -  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
 และศาสตราจารย์
        -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
        - มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

 ประกาศ กนบ.
        - มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ.
 2554
        - กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2555
        - กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2555
        - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
        
 ประกาศ กบม.
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2555
        - หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2555


กรอกข้อมูลภาระงาน

 แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.
 แบบรายงานการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
 แบบรายงานการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ( pdf   word)
 แบบรายงานภาระงานทางวิชากาาของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ( pdf   word)
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ( pdf   word
 แบบรายงานผลปฏิบัติงานของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ตามมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ.  ( pdf    excel