ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภาระงานขั้นต่ำ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
ประเมินต่อสัญญา
 
ภาระงานขั้นต่ำ กลับหน้าหลัก

ประกาศ
 ประกาศ กพอ.
        -  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
 และศาสตราจารย์
        -  หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
        - มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558

 ประกาศ กนบ.
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1) พ.ศ. 2560
        -  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
        -  มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
        
 ประกาศ กบม.
        - ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานลักษณะพิเศษ พ.ศ.2560
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
        - หลักเกณฑ์และวิธีการคิดภาระงานของคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2561


กรอกข้อมูลภาระงาน

 แบบรายงานผลปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ( pdf   word)
 แบบรายงานภาระงานทางวิชากาาของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ( pdf   word)
 แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ( pdf   word
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้อายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้มีอายุเกิน 60 ปี
 แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์