มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
มหาวิทยาลัยภาคีร่วมขับเคลื่อนการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะ
หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ
หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2561
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการจิตอาสาทำบุญบริจาคสิ่งของเพื่อน้องสถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลาและกิจกรรมสร้างสามัคคีของฝ่าย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในการจัดทำผลงาน Show & Share
โครงการ TSU Family Car Rally เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงิน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561


หน้าที่ :