มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
แจ้งปฏิทินการรายงานภาระงานตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศซึ่งออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
ประกาศซึ่งออกโดยมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
ประกาศวันหยุดชดเชยในเดือนกรกฎาคม 2560
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการและพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
บัญชีรายชื่อผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยสังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคลที่มีผลการประเมินปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่นและระดับดีมาก
ประกาศซึ่งออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั่งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 จำนวน 8 ฉบับ
แจ้งแนวปฏิบัติการประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหนงหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
การจ่ายสินไหมทดแทนประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ประกาศการสรรหาหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน เรื่อง งดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง
การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน ประเภทคณาจารย์ แทนตำแหน่งที่ว่าง


หน้าที่ :