มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แจ้งตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่นและดีมาก
การประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศซึ่งออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561
ประกาศโครงการสวัสดิการสินเชื่อเพื่อการเคหะสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยความร่วมมือกับธนาคารออมสิน พ.ศ. 2561
ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ตามข้อ 48 (4) (5) (6) และข้อ 53 ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ร.) เพื่อเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศซึ่งออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561
ประกาศซึ่งออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
การแจ้งการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์
ประกาศซึ่งออกโดยคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์ กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเสียชีวิต
แบบกรอกข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
เอกสารการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประกาศซึ่งออกโดยมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
ประกาศรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี ระดับดีเด่นและดีมาก
กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าธรรมเนียมในการสอบเพื่อวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ
ประกาศรับสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ จากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2


หน้าที่ :