มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ TSU Family Car Rally เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2561
มหาวิทยาลัยทักษิณจัดงานเลี้ยงรับรองและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างและบุคลากรตัวอย่าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการส่งเสริมการออมและการวางแผนการเงิน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม Happy Soul เข้าวัด ฟังธรรม เจริญปัญญา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ วัดแช่มอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารย์ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้มีคุณภาพ
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการวางแผนเชิงธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการออกนอกระบบ
การประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560


หน้าที่ :