มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (R2H)
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
กิจกรรม Happy Soul เข้าวัด ฟังธรรม เจริญปัญญา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ วัดแช่มอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โครงการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน
โครงการสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2560
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) พบคณาจารย์ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำผลงานทางวิชาการอย่างไรให้มีคุณภาพ
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง ในโอกาสศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการวางแผนเชิงธุรกิจและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการออกนอกระบบ
การประชุมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ปี 2557-2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล
โครงการเขียนหนังสือ-ตำราเพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและพัฒนาการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
บุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการ KM สัญจร เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยายใหญ่ 744 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการเข้าวัด ฟังธรรม เจริญปัญญา และกีฬาสามัคคี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ วัดท้ายยอ และสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
โครงการบุคลากรสายสนับสนุนกับการทำงานอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


หน้าที่ :