มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการบุคลากรสายสนับสนุนกับการทำงานอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
โครงการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show & Share การทำผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559
โครงการ การลงทุนเพื่อการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ Happy Money เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559


หน้าที่ :