สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วย CourseLab
 
     
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วย CourseLab ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจ เมื่อวันที่ 18 - 19 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C207 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง