สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 เม.ย.60 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์
 
     
เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2560 สำนักคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่รองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรองรับการแสดงผลในทุกอุปกรณ์ได้ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานด้านผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ