สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ค.60 ถึงวันที่ 31 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลงานการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)
 
     
ผลงานการแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560
การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)
 ระดับมัธยมศึกษา
     
รางวัลชนะเลิศ
นาย อนุรักษ์ เพ็ชรดวงเดียว 
โรงเรียน สภาราชินี จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นางสาว ปิยาภรณ์ พูดเพราะ 
โรงเรียน สภาราชินี จังหวัดตรัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นางสาว หัสต์สกมล บุญสุข 
โรงเรียน โยธินบำรุง
   
   
รางวัลชมเชย
นาย อธิราช ทองสิน 
โรงเรียน วิเชียรมาตุ
รางวัลชมเชย
นาย บุริศร์ ทองอยู่คง 
โรงเรียน ปากพะยูนพิทยาคาร
   
 ระดับอาชีวศึกษา
     
รางวัลชนะเลิศ
 นาย อภิวิชญ์ บุญฤทธิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 นางสาว ศุภดา ศรีธรรมโชติ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
นาย ธนโชติ ประดิษฐอุกฤษฎ์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
   
รางวัลชมเชย
 นางสาว โรส ตีโด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
รางวัลชมเชย
นาย วีรวุธ ขุนราม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ