สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริงสำนักฯ
วีดีทัศน์แนะนำสำนักฯ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
เว็บเก่าสำนักคอมฯ
 
ผู้บริหารและบุคลากร กลับหน้าหลัก

ผู้บริหาร
   
   


อาจารย์นิพัทธุ์ อินทอง
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 4000 (วิทยาเขตสงขลา)
หมายเลขโทรศัพท์ : 1100 (วิทยาเขตพัทลุง)

 


อาจารย์อาจารี นาโค
รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์ : 1101 (วิทยาเขตพัทลุง)


 
นายศุภโชค ชินพงศ์
หัวหน้าสำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์
โทร: 4001 /
e -mail:  supachoak@tsu.ac.th
 

 
กลุ่มภารกิจบริหารงาน
 
     
 
นางสาวจันทร์จิรา รัตนอุบล
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารงานทั่วไป
โทร: 4101 / e -mail:  junjira@tsu.ac.th
 
นางสาวสุภาพร นุ่นมัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการฯ
โทร: 4100 / e -mail:  supaporn@tsu.ac.th
นางสาวพรรณทิภา รัตนวงศา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4102 / e -mail:  rpantipa@tsu.ac.th 
นางสาวบุญชญา จารุพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4111 / e -mail:  praphaphan@tsu.ac.th
 

 
กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย
  
 

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
นายภูริพล สุวลักษณ์
นักวิชาชีพ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร: 4302
 
 
นายกฤตภ์ แต้ศิริสุข
นักวิชาชีพ
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร: 4307
 
นายธนวัฒน์ ปัญญาวรรณศิริ
นักวิชาชีพ
โทร: 4305 
นางสาวนิภาพร ไฝขาว
นักวิชาชีพ
โทร: 4303
นางสาวธัญรัศม์  โกมลเจริญศรี
นักวิชาชีพ
โทร: 4300 
นายออมทรัพย์ ศรีทวี
นักวิชาชีพ
โทร: 4306
นายพลชัย บินหมูด
นักวิชาชีพ
โทร: 4308
นางสาวกุลภัช แต้ศิริสุข
นักวิชาชีพ
โทร: 4300
นายราเชนทร์ ชูเสือหึง
นักวิชาชีพ
โทร: 4304 / e -mail:  crachain@tsu.ac.th
นางสาวภูริชญา คงศรีแก้ว
นักวิชาชีพ
โทร: 4310
นายคิสตอน ปาทาน
นักวิชาชีพ
โทร: 4301
     


ฝ่ายเครือข่าย

นายสุชีพ เพชรวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
หัวหน้างานระบบเครือข่าย
โทร: 4202  / e -mail:  sucheap@tsu.ac.th 
นายอารัล จันทร์เลื่อน
นักวิชาชีพ
โทร: 4201 / e -mail:  arrul@tsu.ac.th 
นายปิยวัฒน์ ล่ำวัฒนพร
นักวิชาชีพ
โทร: 4203 /
e -mail:  piyawat@tsu.ac.th
นายวุฒิพร เรืองเนียม
นักวิชาการ
โทร: 4203

 

 

 
กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 
     
 
นางสาวกนกวรรณ จินดามณี
นักวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
โทร: 4402
 
นายสุวรรณ โชติการ
นักวิชาการ
โทร: 4403 / e -mail:  csuwan@tsu.ac.th
นายอนุชา วิปุลากร
นักวิชาการ
โทร: 4405
นายศักดิ์ หนูรินทร์
นักวิชาการ
โทร: 4404
นายธีรศักดิ์ สุวรรณวงศ์
นักวิชาชีพ
โทร: 4400
นายสุชัย เตียวลีสกุลวัฒนา
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4408
นายภาณุพงศ์ แก้วเกื้อ
นักวิชาชีพ
โทร: 4401
นางสาวอนงค์ แก้วคีรีวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
โทร: 4112 / e -mail:  anong@tsu.ac.th