สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
 
เกี่ยวกับเรา
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริงสำนักฯ
วีดีทัศน์แนะนำสำนักฯ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
เว็บเก่าสำนักคอมฯ
 
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม กลับหน้าหลัก

ปรัชญา
สั่งสมความรู้ มุ่งสู่ปัญญา พัฒนาสังคม ด้วยคุณธรรม

ปณิธาน

สำนักคอมพิวเตอร์มุ่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่ให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ความทันสมัย

พันธกิจ

1. จัดหาและให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัยและการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. จัดหาและให้บริการโครงข่ายสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
    และการบริหารงานมหาวิทยาลัย
4. บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถนำระบบมาใช้ร่วมกันอย่างคุ้มค่าและพอเพียง
5. มีบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่องค์กรสารสนเทศที่ทันสมัย

ค่านิยม

สำนักคอมพิวเตอร์ได้กำหนดค่านิยมขององค์กรไว้เป็น "iSmart" เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน
มีประสิทธิภาพสูงสุด
i = Innovation คือ นวัตกรรมด้าน IT
S = Service Mind คือ มีจิตใจพร้อมในการให้บริการ
m = Mastery คือ มีความเป็นมืออาชีพ
a = Accountability คือ มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
r = Relationship คือ มีน้ำใจ เปิดกว้างเป็นพี่เป็นน้อง
t = Teamwork คือ มีการทำงานเป็นทีม ร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเต็มที่