สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ Computer Center Thaksin University
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ พัทลุง
 ไทย    English
TSU Mobile Apps Mobile App
  
 
 
บริการของเรา
เช่าห้องปฏิบัติการ
โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
บริการแก้ปัญหาอุปกรณ์ IT
 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กลับหน้าหลัก

ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา ได้เปิดให้บริการระบบเครือข่ายไร้สายบริเวณพื้นทีส่วนกลาง (Common Area) เช่น โรงอาคาร หอประชุม หอพักนิสิต บ้านพักบุคลากร  ใต้อาคารเรียนต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 240 ตัว
 

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ให้บริการระบบเครือข่ายแบบมีสาย ซึ่งครอบคลุมบริเวณอาคารเรียนของคณะต่างๆ ซึ่งมีจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั้งวิทยาเขตสงขลา  ประมาณ  2430 จุด