สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ค.58 ถึงวันที่ 31 ส.ค.58
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นักเรียน ครู จากวิทยาลัยการอาชีพละงู ศึกษาดูงานสำนักคอมพิวเตอร์
 
     
   เมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2558  นักเรียน  พร้อมด้วยคณะครู  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จากศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทุ่งหว้า  วิทยาลัยการอาชีพละงู  จำนวน 20 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  ณ  สำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  โดยมี ดร. พงษ์พันธ์  พิณโท  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์  และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์  คอยให้การต้อนรับ  ซึ่งโครงการศึกษาดูงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับความรู้  ประสบการณ์  ในสาขาที่เลือกเรียน