สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
สำนักคอมพิวเตอร์ สงขลา
  
 
 
ภารกิจหลัก
ประวัติ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
โครงสร้างการบริหารงาน
ผู้บริหารและบุคลากร
ภารกิจหลักของกลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ภูมิสถาปัตย์เสมือนจริงสำนักฯ
วีดีทัศน์แนะนำสำนักฯ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อ/แผนที่
เว็บเก่าสำนักคอมฯ
 
ภารกิจหลักของกลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลับหน้าหลัก

กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. งานด้านการเรียนการสอน
    1.1 งานการเรียนการสอนทางไกล ภายในวิทยาเขตสงขลาและระหว่างวิทยาเขตพัทลุง
    1.2 งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน eLearning แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยทักษิณ
    1.3 งานด้านการพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (TSU Learning)

2. งานด้านเครื่องคอมพิวเตอร์
    2.1 งานบริการเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิต
    2.2 งานดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์
    2.3 งานดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

3. งานด้านระบบประชุมทางไกล eConference


         
   
    สำนักคอมพิวเตอร์ ใช้ระบบการประชุมทางไกลโดยใช้ Web RTC  สำหรับใช้ในการประชุมการปฏิบัติงานระหว่างวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 

4. งานด้านบริการวิชาการ
    4.1 งานฝึกอบรมแก่นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณ
    4.2 งานฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป
    4.3 การแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์