สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ส.ค.59 ถึงวันที่ 4 ส.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558(จบปีการศึกษา 2557)
 
     
ขอมูลการได้งานทำของบัณฑิต จบปีการศึกษา  2557(สำหรับใช้ประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษา)
รายละเอียด