สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 พ.ย.59 ถึงวันที่ 29 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
 
     
ด้วยภารกิจสหกิจศึกษา  ฝ่ายวิชาการ  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จากมหาวิทยาลัย  ฝ่ายวิชาการจึงได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ  เพื่อสนับสนุนนิสิตที่มีศักยภาพได้ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ และเป็นการสนับสนุนให้นิสิตมีความมุ่งมั่นในการฝึกทักษะการปฏิบัติงานในต่างประเทศ    ก่อนสำเร็จการศึกษา  โดยกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ  ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ

ใบสมัคร

แบบเสนอโครงงานสหกิจศึกษา

                 ปฏิทินการดำเนินการ
29  พฤศจิกายน  2559                    ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษา
29  พฤศจิกายน – 9  ธันวาคม  2559   รับสมัครขอรับทุนการศึกษา
14  ธันวาคม  2559                        พิจารณานิสิตผู้รับทุนการศึกษา
19  ธันวาคม  2559                        ประกาศผลการจัดสรรทุนการศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ

หมายเหตุ   คะแนนผลสอบภาษาให้สามารถใช้ผลการทดสอบของโปรแกรม 
English Discoveries Online และให้อาจารย์ยืนยันการเข้าทดสอบ หรือใช้คะแนนจากการเรียนในรายวิชาภาษาของหลักสูตรเป็นเอกสารประกอบได้