สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
แบ่งปันความรู้สหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.59 ถึงวันที่ 9 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา
 
     
โครงการสหกิจศึกษามีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาคุณภาพของบัณฑิต ให้สามารถสำเร็จการศึกษาและประกอบอาชีพได้อย่างที่ตนปรารถนา  ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาตอบโจทย์ดังกล่าวและเป็นการสร้างบัณฑิตมืออาชีพจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการดำเนินงานสหกิจศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ีงการพัฒนาสหกิจศึกษาไปสู่่มหาวิทยาลัยมืออาชีพจำเป็นต้องดำเนินงานเป็นขั้นตอน ภารกิจสหกิจศึกษาจึงขอนำเอกสารมาเผยแพร่เพื่อประกอบการพัฒนา
เอกสาร