สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 23 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ตำแหน่งงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560 (สมัครผ่านสำนักงานสหกิจ)
 
     
ประกาศรับนิสิตสหกิจศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2560  จากบริษัทต่าง ๆ ดังนี้
บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  จำกัด(มหาชน)
บริษัท เบทาโกร  จำกัด  (มหาชน)
บริษัท ซีพีออลล์  จำดัก (มหาชน)
บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท บีเทค อนดัสตรี จำกัด
บริษัท ท๊อปโกรฟ จำกัด 
 บริษัท ซีพีออล์  จำกัด (มหาชน) ปฎิบัติสหกิจศึกษา ณ สำนักงานใหญ่  กทม. (เอกสาร)

ใบสมัคร