สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ประกาศตำแหน่งงานสหกิจศึกษา
เริ่มแสดง :: 23 ส.ค.61 ถึงวันที่ 23 ส.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ใบสมัคร บ.เบทาโกร จก.
 
     
ใบสมัคร บ.เบทาโกร จก.  โดยให้นิสิตเขียนใบสมัคร และส่งพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านคณะที่สังกัด มาที่ภารกิจสหกิจศึกษา และส่วนกลางจะส่งต่อให้กับทางบริษัทเองครับ

ใบสมัคร