สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลสหกิจและTSU E-Learning)
คู่มือสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิณนิสิตสหกิจศึกษา
แบ่งปันความรู้
รายงานการประชุมคระกรรมการประสานงานสหกิจศึกษา
 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลสหกิจและTSU E-Learning)  
-->  page 1