สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา คืออะไร
โครงสร้างการบริหาร
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
หลักสูตร
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
 
 
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก
    คู่มือสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ
   
ฝ่ายวิชาการได้จัดทำคู่มือสหกิจศึกษาขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสหกิจศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
คู่มือสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ