สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลสหกิจและTSU E-Learning)
คู่มือสหกิจศึกษา ม.ทักษิณ
เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศ
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษา
มาตรฐานการดำเนินงานสหกิจศึกษานานาชาติ
ตัวอย่างแบบฟอร์มการประเมิณนิสิตสหกิจศึกษา
แบ่งปันความรู้
 
 
คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ(ฐานข้อมูลสหกิจและTSU E-Learning) กลับหน้าหลัก
    ระบบ TSU E-Learning
   
คู่มือการใช้งาน