สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
นิสิตสหกิจศึกษา
ขั้นตอนและปฏิทินการปฏิบัติสหกิจศึกษาในประเทศ
คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา COOP 01
รายชื่อคณาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาแต่ละหลักสูตร
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา
คู่มือ TSU E-Learning
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลงานศิษย์เก่าสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
 
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา กลับหน้าหลัก

coop 01  คู่มือการสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (นิสิต)

coop 02 แบบตอบรับนิสิตและเสนอรายละเอียดงานสหกิจศึกษา

coop 03 แบบใบลากิจกรรมสหกิจศึกษา

coop 04 แบบคำร้องทั่วไป

coop 05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

coop 06 แบบแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

coop 07 แบบแจ้งรายละเอียดสถานประกอบการ,ตำแหน่งงานและพนักงานที่ปรึกษา

coop 08 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

coop 09 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน

coop 10 แบบสรุปข้อมูลการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา(ขาด,ลา,สาย)

coop 11 แบบแจ้งยืนยันการส่งรายงาน

คู่มือการใช้งาน  TSU  E-Learning