มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศผลการจัดสรรทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561
ใบสมัครทุนสหกิจศึกษานานาชาติ
กำหนดการและรายละเอียดการประกวดสหกิจ 22 พค. 61
การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
กำหนดการประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ปีการศึกษา 2560
สรุปจำนวนนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศผลการจัดสรรทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
ประกาศทุนสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2560
โครงการอบรมหลักสูตร"คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา"
โครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง
โครงการอบรมหลักสูตร"การจัดสหกิจศึกษานานาชาติ"รุ่นที่ 5
การส่งเอกสารและรายงานการปฏิบัติงานของนิสิต
ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุน
ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
สรุปรายชื่อนิสิตและสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2558
ข้อมูลการได้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558(จบปีการศึกษา 2557)


หน้าที่ :