มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการสัมมนานิสิตหลังกลับจากการปฏิบัติสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการประกวดโครงงานนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
โครงการสัมมนานิสิตก่อนไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ภาคเรียที่ 2 ปีการศึกษา 2559
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2559
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา 24 ชม. ปีการศึกษา 2559
ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2559
ประกวดผลงานนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2558


หน้าที่ :