English Discoveries Online Thaksin University
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ม.ค.61 ถึงวันที่ 4 ม.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
 
     
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต  โดยมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดซื้อโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online  มาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ  และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนิสิตใช้โปรแกรมให้เป็นประโยชน์สูงสุด ฝ่ายวิชาการจึงได้จัดให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการใช้ภาษาจริงในต่างประเทศ  โดยกำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนขึ้น
ประกาศ

ใบสมัคร

ตรวจสอบคุณสมบัติ
1.  จำนวนการใช้งานสูงที่สุด ร้อยละ 10 ของบุคลากร และ ร้อยละ 10 ของนิสิต (คลิ๊กตามคณะ)
หมายเหตุ   หากจำนวนชั่วโมงการใช้งานไม่ถูกต้องสามารถดูสรุปได้จากไฟส์สรุป  และเรียงลำดับตนเองตามสิทธิ์ที่ได้รับแต่ละหน่วยงานได้เลย  (สรุปจำนวนชั่วโมง)
- คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะศิลปกรรม
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะนิติศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
- คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
คณะวิศกรรมศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สำนักคอมพิวเตอร์
สถาบันทักษิณคดีศึกษา
สำนักหอสมุด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
วิเทศสัมพันธ์
ฝ่ายบริหารงานสภามหาวิทยาลัย
ฝ่ายบริการกลางและทรัพยากรบุคคล
ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายกิจการนิสิต  วิทยาเขตสงขลา
ฝ่ายบริหาร วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายกิจการนิสิต  วิทยาเขตพัทลุง
ฝ่ายแผนงาน
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
หรือ
2.  ผลการทดสอบ  Placement Test  
- บุคลากรและนิสิต
- นิสิตระหัส 59

กำหนดการ

9  ม.ค. 61         ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ

9 – 26  ม.ค. 61  รับสมัครผู้ที่สนใจรับการสนับสนุน

31  ม.ค. 61        ประชุมคณะกรรมการตัดสินผล

ก.พ. 61             ผู้ได้รับการคัดเลือกเดินทางไปฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศเป็นเวลา  3 - 4  วัน

เกณฑ์

Intermediate1=นิสิตป.ตรี

Intermediate2=นิสิตบัณฑิตศึกษา

Intermediate1=บุคลากรสายสนับสนุน

Intermediate3=บุคลากรสายคณาจารย์

(หากสงสัยว่าข้อมูลผิดพลาดกรุณาติดต่อฝ่ายวิชาการได้ที่  7104)
   


izmir escort