มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
ประกาศผลการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
คำรับรองความร่วมมือเพื่อส่งเสริม การพัฒนาความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษของบุคลากรและนิสิต
มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนิสิต พ.ศ.2559
ผู้เข้าเรียนทุกคนต้องทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Placement Test)


หน้าที่ :