ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 26 ส.ค.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
 
     

                     ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน จัดโครงการอบรมชี้แจง แนวปฏิบัติ ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี รองศาสตราจารย์น้อม  สังข์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน  ผู้เข้าร่วมประมาณ 90 คน

อกสารประกอบการประชุม
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวง
    - เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
    - เรื่อง กําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
    - เรื่อง กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560
    - เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
    - เรื่อง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
    - เรื่อง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
    - เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560
4. หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
    - กค 0405 4-ว 322 ลว 24 ส ค 60 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
5. เอกสารบรรยาย
    - พระราชบัญญัติฯ
    - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
    - สรุปแนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี และตัวอย่างการรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
    - สรุปแนวทางการจัดทำแผน แบบรายงานการจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (คตง.) แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
6. มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดซิ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุแทนอธิการบดี
    - คณบดี ผู้อำนวยการ
    - รองอธิการบดีวิทยาเขตสงขลา
    - รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
    - รองอธิการบดีฝ่ายบริหารวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
    - รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
    - รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
    - รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
    - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 2608/2560 ลว 28 พฤศิกายน 2560
    - หัวหน้าศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ
7. บันทึกข้อความ
    - ขอเสนอรายชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
    - รายงานขอซื้อ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างรายงานขอซื้อ ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตัวอย่างการรายผลการพิจารณา
    - รายงานขอจ้าง ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    - รายงานขอจ้างที่ปรึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
    - รายงานขอเช่า  ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 


เพื่อให้เอกสาร หรือแบบฟอร์มมีความถูกต้องสมบูรณ์ กรณาติดตั้งฟอนท์ TH SarabunIT๙